Maakt leren leuk!

Oudercommissie (OC)

Plaats en positie van de oudercommissie (OC) binnen de scho≠ol
 
De OC is een werkgroep ingesteld door het be≠stuur. Dit betekent dat de activiteiten die de werkgroep ontwik≠kelt plaatsvinden in overleg met directie/team en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
De OC vergadert eenmaal per maand op een avond. Deze data worden vermeld in het mededelingenblad.
De OC-leden zijn te bereiken op het volgende mailadres:
oc@montessorihb.nl

Werkzaamheden, doelstelling en taken

De OC heeft tot taak: het inventariseren, coŲrdineren en bevorde≠ren van werkzaamheden die ouders voor de school kunnen ver≠richten. Jaarlijks inven≠tariseert de OC d.m.v. de ouderhulplijst welke ouders willen helpen bij activiteiten binnen en buiten de school. Aan de hand van die lijst vraagt de OC ouders om te hel≠pen bij de verschillende activiteiten. Dit kan o.a. gaan om het helpen bij feesten (b.v. kerst≠feest, paas≠feest e.d.).
Eveneens ≠organiseert de OC acti≠viteiten om de betrok≠kenheid van de ouders bij de scho≠ol te bevorderen; zoals thema-avon≠den. Als ouders ideeŽn hebben voor of over be≠paalde activiteiten dan kunnen ze daarmee terecht bij de OC Daarnaast heeft de OC ook een signalerende en adviserende rol t.a.v. het team en het bestuur.
De werkzaamheden worden jaarlijks geÔnventariseerd en vastgelegd in een jaarplanning. Deze planning wordt zonodig besproken en aangevuld in overleg met het team en het bestuur. Een draaiboek voor de uitvoering van de activiteiten maakt het geheel compleet. Voor meer informatie kan men terecht bij de voorzitter van de OC.

Samenstelling schooljaar 2017-2018


Voorzitter                Alexandra Lemges                 oc@montessorihb.nl

Secretaris                 Erik Lucas                                oc@montessorihb.nl

Penningmeester     Koen Piepers                          oc@montessorihb.nl

Lid (team)                Jolanda Horck-Holtkamp     j.horck@montessorihb.nl

Lid                             Stanny Vastbinder

Lid                             Esther Assink

Lid                             Nienke Oude Egberink

Lid                             Melanie Diepenmaat

Lid                             Peter Homrighausen

Lid                             Pieter van Deursen

Lid                             Jannie Temmink

                                                                             
Om het contact van de OC met de medezeggenschapsraad, het bestuur en de directie zo goed mogelijk te laten verlopen is er regelmatig overleg.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Postbus 30

7480 AA

Haaksbergen